Biometano koncentracijos didinimo metodų taikymo didelio tūrio anaerobiniuose fermentatoriuose mokslinių tyrimų laboratorija

„AUGA group“ investuoja į biodujų valymo technologijos kūrimą

https://www.esinvesticijos.lt/lt/

AB „AUGA group“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Biometano koncentracijos didinimo metodų taikymo didelio tūrio anaerobiniuose fermentatoriuose mokslinių tyrimų laboratorija“.

Projekto, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, tikslas – skatinti Biojėgainių vystymo klasteriui priklausančių juridinių asmenų bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas.

Projekto vertė siekia 1,88 mln. Eur, iš kurių 1,22 mln. Eur yra finansuojama ES lėšomis pagal programą „Inoklaster LT“.

Esamos biodujų ir biometano gamybos technologijos tvarumo požiūriu turi didelių trūkumų, tokių kaip metano emisijos į aplinką biodujų valymo procese, ar palyginti nedidelis metano kiekis pačiose biodujose, kas daro biodujų gamybą ir biometano panaudojimą ūkinėje veikloje ekonomiškai nerentabiliu.

Siekiant sukurti novatorišką biodujų valymo ir metano koncentracijos biodujose didinimo technologiją, kuri išsiskirtų nuline metano emisija į aplinką, Biojėgainių vystymo klasteris priėmė sprendimą inicijuoti projektą „Biometano koncentracijos didinimo metodų taikymo didelio tūrio anaerobiniuose fermentatoriuose mokslinių tyrimų laboratorija“. Siekiant pagrindinio projekto tikslo, yra keliamas uždavinys: išplėsti Biojėgainių vystymo klasterio MTEPI infrastruktūrą.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta kompleksinė laboratorinė įrangą MTEPI veiklų vykdymui. Per 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, naudojant projekto metu įsigytą laboratorinę įrangą, planuojama sukurti ir pasiūlyti rinkoms kelis pasauliniu mastu naujus produktus.

Pagal priemonę „Inoklaster LT“ finansuojamas klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų, įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos.

Investicijos taip pat skiriamos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Kontaktai:
Armandas Šimulis, „AUGA group“ turto valdymo skyriaus vadovas
Tel.: +370 5 233 5340
El.paštas: a.simulis@auga.lt

Kainodara ir metodika: atsiųskite čia

Užklausos forma dėl atviros prieigos išteklių ir paslaugų: spauskite čia