ES projektai

Inovatyvių biometano gamybos ir gretutinių produktų vertės didinimo technologijų sukūrimashttps://www.esinvesticijos.lt/lt/

AB „AUGA group“ su partneriais UAB „Addeco“ ir UAB „BMG Agro“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Inovatyvių biometano gamybos ir gretutinių produktų vertės didinimo technologijų sukūrimas“, kuris skirtas vykdyti ir plėtoti Biojėgainių vystymo klasteriui priklausančių juridinių asmenų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityse.

AB „Auga group“ ypatingą dėmesį skiria atsinaujinančių energijos išteklių savo veikloje naudojimui. Įmonės veikloje didelė dalis naudojamos elektros energijos yra pagaminta tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių, nors energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių yra labai ribota.

Šį trūkumą siekiama pašalinti, pereinant prie atsinaujinančio energijos šaltinio – biometano, gauto anaerobinės fermentacijos būdu. Biodujų gamyba bei platesnis biometano panaudojimas ūkinėje veikloje yra vienas iš strateginių AB „Auga group“ tikslų, todėl norint pereiti prie visiškai tvaraus ir ekologinio ūkininkavimo, yra reikalingos efektyvesnės biodujų ir biometano gamybos technologijos ir procesai.

Siekiant įgyvendinti savo strateginius tikslus, „AUGA group“ aktyviai įsijungė į Biojėgainių vystymo klasterį ir kartu su kitais klasterio nariais, kurie yra ir šio projekto partneriai, investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, planuodami sukurti ir pasiūlyti rinkai analogų pasaulyje neturinčias technologijas:

  • Metano koncentracijos didinimo biodujose technologiją, taikant biotechnologinius metodus;
  • Antrosios kartos anglies dioksido naudojimo perdirbamų žaliavų paruošimui biodujų gamybai technologiją;
  • Biometano atskyrimo iš biodujų be metano nuostolių į aplinką technologiją;
  • Amoniako atskyrimo iš biodujų ir perdirbtų substratų technologiją;
  • Biodujų gamyboje susidarančių substratų subalansuotos cheminės sudėties ir fizinių savybių valdymo technologiją;
  • Žemos ir nepastovios koncentracijos metano dujų deginimo, naudojant ne oro sudėties dujų mišinius, įrenginį.

Projekto „Inovatyvių biometano gamybos ir gretutinių produktų vertės didinimo technologijų sukūrimas“ įgyvendinimas prisidės prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioriteto „Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas“, jo veiksmų plano ir AB „AUGA group“ misijos ir vieno iš svarbiausių ilgalaikių tikslų – aplinkai draugiškos biodujų gamybos bei platesnio biometano panaudojimo ūkinėje veikloje įgyvendinimo.

Novatoriškos visų projekto partnerių kuriamos technologijos, tapdamos komerciniu produktu, atvers naujas verslo bei plėtros galimybes tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.

Projekto pavadinimas: „Inovatyvių biometano gamybos ir gretutinių produktų vertės didinimo technologijų sukūrimas“.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. balandžio 30 d.