Prasideda viešas „AUGA group“ akcijų siūlymas

NESKIRTA IŠLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE ARBA BET KOKIOSE KITOSE JURISDIKCIJOSE, KUR TAI BŪTŲ NETEISĖTA

Tai yra informacinis pranešimas žiniasklaidai, o ne prospektas taikomuose įstatymuose numatyta prasme. Šis pranešimas žiniasklaidai nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius arba kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti vertybinius popierius. Bet koks šiame pranešime žiniasklaidai minimas vertybinių popierių viešas siūlymas bus teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį Auga group, AB (toliau – Bendrovė) paskelbė dėl savo akcijų viešo siūlymo Lietuvoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Prospektas skelbiamas Bendrovės tinklalapyje (www.auga.lt) ir (vien informaciniais tikslais) LHV Pank AS, kuris veikia kaip pasaulinis pagrindinis platintojas, tinklalapyje (www.lhv.ee), apie jį kaip apie esminį įvykį taip pat skelbiama tinklalapiuose www.nasdaqbaltic.com, www.crib.lt, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl.

Lietuvos bankas patvirtino ekologiškų maisto produktų gamintojos „AUGA group“ akcijų viešo siūlymo prospektą.

Bendrovė išleis iki 40 mln. vienetų naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurios bus įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržose.

Akcijų siūlymą sudaro viešas siūlymas mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, neviešas siūlymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams ir neviešas siūlymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams kitose šalyse.

Akcijų siūlymu siekiama pritraukti kapitalo verslo plėtrai, padidinti bendrovės akcijų likvidumą bei laisvai prekiaujamų akcijų kiekį, sudaryti patrauklesnes sąlygas investuoti smulkiesiems bei instituciniams investuotojams.

Naujai pritrauktas kapitalas bus naudojamas tolimesnei tvarios ekologinės žemdirbystės plėtrai: investicijoms į įsigytas žemės ūkio bendroves, paukštininkystės ir gyvulininkystės fermų plėtrai, biodujų gamybos ir pritaikymo žemės ūkio technikai projektams.

„Akivaizdu, kad investuotojai šiandien atsižvelgia ne vien į bendrovių finansinius rodiklius, bet ir į tai, kokiomis vertybėmis verslas vadovaujasi, kokį poveikį daro aplinkai, kaip kuria vertę visoms suinteresuotoms šalims. Manau, kad būtent dėl šios priežasties „AUGA group“ turėtų būti patraukli atsakingiems investuotojams. Pritrauktas lėšas naudosime  tvaraus žemės ūkio modelio plėtrai ir technologijų vystymui“, – sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ valdybos pirmininkas.

Prospekte taip pat pranešama, kad bendrovė galutinai užbaigė ginčą su Lietuvos banku dėl UAB „eTime invest“ akcijų vertės. Pateikti vertinimai atitiko reikalavimus, tad šis klausimas galutinai išspręstas.

Nasdaq Vilnius praėjusią savaitę priėmė sąlyginį sprendimą įtraukti „AUGA group“ akcijas į prestižinį Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu bendrovė išplatins pakankamą paprastųjų vardinių akcijų kiekį, kuris numatytas Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse.

2017 metais „AUGA group“ priklausančios žemės ūkio bendrovės sėkmingai užbaigė perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpį. Visos bendrovės atsakingai laikosi griežtų ekologinio ūkininkavimo reikalavimų. Be to, tausodama aplinką bendrovė pasirinko daryti dar daugiau nei reikalauja ekologinės taisyklės.

Beveik pusėje bendrovės dirbamų laukų šiuo metu jau taikomos beariminio žemės dirbimo technologijos. Dirbant šia technologija sunaudojama mažiau kuro žemės ruošimo technikai, sumažinamas CO2 emisijų išsiskyrimas į atmosferą, išsaugoma dirvožemio viršutinio sluoksnio mikroflora, sumažinama dirvožemio erozija, pagerinama struktūra. Pradėjusi ūkininkauti ekologiškai bendrovė į tvaraus verslo plėtrą jau investavo 15 mln. Eur.

„Ekologinių produktų paklausa pasaulyje šiandien auga žymiai greičiau nei pasiūla, tai puikiai jaučiame bendraudami su partneriais užsienyje. Per pastaruosius metus išplėtę dirbamų žemių plotą šiandien iš vienų rankų galime pasiūlyti platų ekologiškų produktų asortimentą galutiniams vartotojams bei ekologiškas žaliavas perdirbėjams. Matydami milžiniškas galimybes ir toliau ketiname investuoti į technologinę ūkių pažangą“, – teigia Linas Bulzgys, „AUGA group“ generalinis direktorius.

„AUGA group“ praėjusiais metais reikšmingai pagerino visus svarbiausius finansinius rezultatus. Grupės 2017 metų dvylikos mėnesių pardavimo pajamos siekė 48,8 mln. Eur ir buvo 23% didesnės nei 2016 m. atitinkamą laikotarpį.  Įmonė 2017 metais uždirbo 14,9 mln. Eur bendrojo pelno, 38% daugiau nei 2016 metais. Bendrovės EBITDA siekė 14,2 mln. Eur ir buvo 26% didesnė nei ankstesniais finansiniais metais. Grynasis pelnas augo daugiau kaip du kartus ir pasiekė 5 mln. Eur.

„AUGA group“ gaminiai parduodami daugelyje ES šalių, sėkmingai pradėtas eksportas į Azijos, Artimųjų Rytų rinkas. Šiuo metu apie 80% pagamintos produkcijos parduodama ne Lietuvoje, o eksporto rinkose.

Pernai grupės įmonės derlių nuėmė iš 27 tūkst. ha ploto. Šiemet, užbaigus 2017 metų pradžioje įsigytos „KTG agrar“ ir 2018 m vasario 26 dieną įsigytos „Raseinių agra“ integraciją į grupės veiklą, derlius jau bus nuimamas iš maždaug 38 tūkst. ha pasėlių ploto.

Bendrovė finansiniu patarėju vykdant akcijų platinimo procesą yra pasirinkusi Estijoje registruotą banką AS LHV Pank.

Šis pranešimas žiniasklaidai nėra prospektas Direktyvos 2003/71/EB (su pakeitimais) prasme ir jis nėra dalis kokio nors siūlymo arba kvietimo, arba kvietimo pateikti siūlymą dėl vertybinių popierių, ir juo neturėtų būti remiamasi dėl jokios sutarties arba įsipareigojimo. Šiame pranešime žiniasklaidai minimas vertybinių popierių siūlymas (toliau – Siūlymas) ir šio pranešimo žiniasklaidai ir kitos su Siūlymu susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose ir asmenys, pas kuriuos patenka koks nors šiame pranešime žiniasklaidai minimas dokumentas ar kita informacija, turėtų tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis. Tokių ribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamoje jurisdikcijoje taikomų vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas žiniasklaidai nėra siūlymas parduoti Bendrovės vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jame minimi Bendrovės vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jei jie nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (su pakeitimais) arba jei pagal šį įstatymą jiems netaikoma išimtis dėl tokio registravimo reikalavimo. Bendrovė neregistravo ir neketina registruoti jokios Siūlymo dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neketina vykdyti kokių nors vertybinių popierių viešo siūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Šis pranešimas žiniasklaidai skirtas tik (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, (ii) profesionaliems investuotojams, numatytiems 2001 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (dėl Finansinės reklamos) (toliau – Įsakymas) 19 straipsnio 5 dalyje, ir (iii) didelės vertės turto turintiems subjektams ir kitiems asmenims, kuriems jis gali būti teisėtai pateikiamas, kaip numatyta Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a – d punktuose, arba (iv) kitiems asmenims, kuriems gali būti teisėtai pateikiamas (arba pasirūpinama, kad būtų pateikiamas) kvietimas arba skatinimas vykdyti investicinę veiklą (kaip numatyta 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnyje) dėl Siūlymo (visi tokie asmenys kartu vadinami „tinkamais asmenimis“). Visa investicinė veikla, su kuria susijęs šis pranešimas žiniasklaidai, bus prieinama tik tinkamiems asmenims ir tik tinkami asmenys turės galimybę vykdyti tokią veiklą. Asmuo, kuris nėra tinkamas asmuo, neturėtų kaip nors veikti pagal šį dokumentą ar jo turinį, arba jais kaip nors remtis. Jungtinėje Karalystėje Siūlymas nebus vykdomas viešai.

Šis pranešimas žiniasklaidai teikiamas tik reklaminiais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra siūlymas arba kvietimas, arba pagrindas priimti sprendimą investuoti į Bendrovės vertybinius popierius. Prospektas, kurį Lietuvos bankas, kuris yra Lietuvos kapitalo rinkų priežiūros institucija, patvirtino 2018 m. liepos 2 d. kartu su jo santraukos vertimais į lietuvių ir lenkų kalbas ir apie kurį pranešta Lenkijos finansų priežiūros tarnybai, yra vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Siūlymą, taip pat apie Bendrovės vertybinių popierių įtraukimą į prekybą ir prekybos jais pradžią reguliuojamose rinkose AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Prospektas skelbiamas Bendrovės tinklalapyje (www.auga.lt) ir (vien informaciniais tikslais) LHV Pank AS, kuris veikia kaip pasaulinis pagrindinis platintojas, tinklalapyje (www.lhv.ee), apie jį kaip apie esminį įvykį taip pat skelbiama tinklalapiuose www.nasdaqbaltic.com, www.crib.lt, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl.

Jokiu tikslu negali būti pasikliaujama šiame pranešime žiniasklaidai pateikta informacija, tokios informacijos žodiniu aptarimu, nes tokia informacija gali būti nevisa arba netiksli.

Įsigydamas šiame pranešime žiniasklaidai minimas investicijas, investuotojas gali patirti reikšmingą visos investuotos sumos praradimo riziką. Ketinantys investuoti asmenys turėtų pasitarti su įgaliotu asmeniu, kuris specializuojasi patarti dėl tokių investicijų.

LHV Pank AS dėl Siūlymo veikia vien Bendrovės ir Baltic Champs Group UAB (toliau – Parduodantis akcininkas) vardu ir negali veikti kitų asmenų vardu, ir neatsako jokiam kitam asmeniui, išskyrus Bendrovę ir Parduodantį akcininką, už apsaugos savo klientams suteikimą ar už su Siūlymu susijusių konsultacijų teikimą.

Tam tikra šiame pranešime žiniasklaidai esanti informacija gali reikšti projekcijas arba kitus teiginius būsimuoju laiku dėl būsimų įvykių arba Bendrovės būsimų finansinių rezultatų. Jei teiginiuose yra tokios sąvokos, kaip „tikimės“, „manome“, „numatome“, „vertiname“, „ketiname“, „darysime“, „gali“, „galėtų“ ar kt. panašūs išsireiškimai, tai reiškia, kad tai yra teiginiai būsimuoju laiku. Bendrovė nori įspėti, kad šie teiginiai yra tik spėjimai ir kad faktiniai įvykiai arba rezultatai gali nuo jų reikšmingai skirtis. Bendrovė neketina atnaujinti šių teiginių, kad atspindėtų aplinkybes arba įvykius, įvykusius po šio pranešimo žiniasklaidai datos, arba tai, kad įvyko nenumatyti įvykiai. Faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Bendrovės projekcijų arba teiginių būsimuoju laiku dėl daugelio veiksnių, įskaitant konkrečiai su Bendrove arba jos veikla susijusias rizikas.