Pirmą žaliųjų obligacijų emisijos dalį „AUGA group“ platins gruodžio 2-12 dienomis

Ekologiškų produktų gamintoja „AUGA group“ patvirtino pirmos žaliųjų obligacijų emisijos dalies, kurią įsigyti bus galima šių metų gruodžio 2-12 dienomis, platinimo sąlygas. Tai yra pirmasis žaliųjų obligacijų atvejis tarp privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Bus siekiama pritraukti iki 20 mln. Eur viešo siūlymo metu Lietuvoje ir Estijoje.

Lietuvos banko patvirtintame „AUGA group“ obligacijų programos platinimo baziniame prospekte numatyta, kad bendrovė gali išplatinti obligacijų iki bendros 60 mln. Eur sumos. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos dalimis privatiems bei instituciniams investuotojams.

Pirmos obligacijų platinimo dalies sąlygose numatyta, kad bus išleidžiama obligacijų už maksimalią 20 mln. Eur sumą, o nominali vienos obligacijos vertė ir emisijos kaina bus 1 000 Eur. Obligacijų išpirkimo data – 2024 m. gruodžio 17 d., o metinės palūkanos – 6 proc. Išleidžiamos obligacijos bus 100 proc. užtikrintos grupės įmonėms priklausančia Lietuvoje dirbama žeme.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie investuotojai į obligacijas gali investuoti reikšmingas sumas, atnaujintose sąlygose numatyta galimybė tokiems investuotojams nustatyti kitokią obligacijų emisijos kainą. Jei investuojama suma siekia 3 mln. Eur ir daugiau, bendrovė gali nustatyti emisijos kainą, kuri būtų mažesnė nei 1 000 Eur.

Dėl tikslios emisijos kainos tokios kategorijos investuotojams spręs bendrovės valdyba, apie tai bus paskelbta skelbiant apie galutinį obligacijų paskirstymą.

LHV bankas yra pasaulinis pagrindinis platintojas, programos vykdytojas ir organizatorius, o Šiaulių bankas – platinimo atstovas Lietuvoje. Norintys įsigyti obligacijų, paraiškas galės teikti bet kurioje finansų įstaigoje, kuri yra Nasdaq Vilnius narys. Visos išplatintos obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Vilnius Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.

Bendrovės obligacijų programa buvo vertinama Tarptautinio klimato ir aplinkosaugos tyrimų centro (CICERO), kuris teikia antrąją nuomonę apie didžiąją dalį pasaulyje išleidžiamų žaliųjų obligacijų. Nepriklausomi vertintojai pripažino, kad bendrovės obligacijos atitinka žaliųjų obligacijų apibrėžimą pagal Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos žaliųjų obligacijų principus (angl. International Capital Market Association Green Bond Principles). Tai, kad bendrovė gavo žaliųjų obligacijų įvertinimą iš nepriklausomų auditorių, rodo, jog jos vystomi projektai realiai prisideda prie ilgalaikio poveikio aplinkai mažinimo.

„Po to, kai pernai bendrovė sėkmingai įvykdė antrinį akcijų siūlymą bei įdiegė unikalų Lietuvoje bendrovės valdymo modelį su nepriklausoma valdyba, naujo finansinio instrumento panaudojimas siekiant pritraukti lėšų tvaraus žemės ūkio verslo plėtojimui yra visiškai natūralus žingsnis. Nors žemės ūkis globaliai yra atsakingas beveik už ketvirtadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, žaliųjų obligacijų rinkoje šio sektoriaus bendrovių nematome. „AUGA group“ apskritai yra vienintelė privataus kapitalo listinguojama bendrovė Baltijos šalyse, gavusi leidimą platinti žaliąsias obligacijas. Tikimės, kad tiek investuotojų bendruomenė, tiek privatūs asmenys prisidės prie mūsų idėjų įgyvendinimo, juolab kad šiandieniniame mažų palūkanų fone siūlome ypač patrauklią investicinę grąžą“, – teigia Dalius Misiūnas, „AUGA group“ valdybos pirmininkas.

„AUGA group“ yra užsibrėžusi tikslą kuo labiau sumažinti savo veikloje į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Kad tai įgyvendintų, įmonė taiko uždaro ciklo ekologinio ūkio modelį, kuriuo siekiama sinergijos tarp skirtingų žemės ūkio šakų ir organinių atliekų antrinio panaudojimo. Bendrovė taiko bearimines technologijas didžiojoje dalyje savo dirbamų žemių. Šios technologijos apsaugo dirvožemį nuo erozijos, išsaugo bioįvairovę ir sumažina kuro suvartojimą, tokiu būdu mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminta sertifikuota žalioji energija naudojama visose gamybinėse ir administracinėse patalpose.

Bendrovė matuoja jos veikloje į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šiuo metu didžiąją dalį emisijų sudaro iškastinio kuro naudojimas, emisijos iš dirvožemio bei galvijų virškinimo procesai. Kad sumažintų emisijas šiose srityse, „AUGA group“ kuria biodujų pritaikymo technologijas, pakeisiančias iškastinį kurą, naudojamą žemės ūkio technikos, kai bus išvystytas biodujomis varomas traktorius. Bus tobulinama sėjomaina ir auginama daugiau augalų, turinčių anglies išsaugojimo dirvoje bei azoto akumuliavimo savybių, tokiu būdu absorbuojant CO2 iš atmosferos bei sumažinant šiltnamio dujų emisijas. Bendrovė taip pat kuria specializuotų pašarų technologiją, užtikrinsiančią pašarų paruošimą bei sudėties parinkimą, siekiant reikšmingai sumažinti metano emisijas iš galvijų virškinimo procesų.

„AUGA“ siekia, kad jos auginamas maistas būtų naudingas ne tik vartotojams, bet ir pasauliui – užaugintas tvariu, aplinkai draugišku būdu.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Bet koks vertybinių popierių siūlymas vykdomas remiantis informacija, pateikiama baziniame prospekte, Lietuvos banko patvirtintame ir pateiktame Estijos finansų priežiūros institucijai 2019 m. lapkričio 25 d. (toliau – Prospektas). Vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą bei jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, yra Prospektas, kuris paskelbus su atitinkamos obligacijų dalies galutinėmis sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais galės būti gaunami iš Bendrovės interneto svetainės (www.auga.lt), taip pat jie bus paskelbti www.crib.lt, www.nasdaqbaltic.com, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl. Papildomai, išimtinai informaciniais tikslais, Prospektas, galutinės atitinkamos dalies obligacijų sąlygos ir kiti susiję dokumentai bus paskelbti Pasaulinio siūlymo organizatoriaus AS LHV Pank interneto svetainėje (www.lhv.ee).

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktinų obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Bendrovės obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.

Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės obligacijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje pagal Reglamentą 2017/1129.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.