„AUGA group“ pratęsė žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki gruodžio 12 d.

Ekologiškų produktų gamintoja „AUGA group“ pratęsė jos platinamų žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki gruodžio 12 dienos visiems norintiems jų įsigyti. Sprendimas pratęsti platinimo terminą priimtas dėl institucinių investuotojų prašymų.

Kaip skelbta anksčiau, tai yra pirmasis žaliųjų obligacijų atvejis tarp privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Siekiama pritraukti iki 20 mln. Eur viešo siūlymo metu Lietuvoje ir Estijoje.

Lietuvos banko patvirtintame „AUGA group“ obligacijų programos platinimo baziniame prospekte numatyta, kad bendrovė gali išplatinti obligacijų iki bendros 60 mln. Eur sumos. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos dalimis privatiems bei instituciniams investuotojams.

Atnaujintose obligacijų platinimo dalies sąlygose kaip ir anksčiau numatyta, kad bus išleidžiama obligacijų už maksimalią 20 mln. Eur sumą, o nominali vienos obligacijos vertė ir emisijos kaina bus 1 000 Eur. Nauja numatyta obligacijų išpirkimo data – 2024 m. gruodžio 17 d., o metinės palūkanos – 6 proc. Išleidžiamos obligacijos bus 100 proc. užtikrintos grupės įmonėms priklausančia Lietuvoje dirbama žeme.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie investuotojai į obligacijas gali investuoti reikšmingas sumas, atnaujintose sąlygose numatyta galimybė tokiems investuotojams nustatyti kitokią obligacijų emisijos kainą. Jei investuojama suma siekia 3 mln. Eur ir daugiau, bendrovė gali nustatyti emisijos kainą, kuri būtų mažesnė nei 1 000 Eur.

Dėl tikslios emisijos kainos tokios kategorijos investuotojams spręs bendrovės valdyba, apie tai bus paskelbta skelbiant apie galutinį obligacijų paskirstymą.

Visos kitos esminės sąlygos, susijusios su obligacijų siūlymu, lieka nepakitusios ir tokios pačios, kaip pateikta bendrovės 2019 m. lapkričio 26 d. paskelbtame prospekte ir obligacijų platinimo sąlygose.

LHV bankas yra pasaulinis pagrindinis platintojas, programos vykdytojas ir organizatorius, o Šiaulių bankas – platinimo atstovas Lietuvoje. Norintys įsigyti obligacijų, paraiškas gali teikti bet kuriame iš pagrindinių šalies bankų: Šiaulių banke, SEB, Swedbank, Luminor. Visos išplatintos obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Vilnius Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Bet koks vertybinių popierių siūlymas vykdomas remiantis informacija, pateikiama baziniame prospekte, Lietuvos banko patvirtintame ir pateiktame Estijos finansų priežiūros institucijai 2019 m. lapkričio 25 d. (toliau – Prospektas). Vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą bei jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, yra Prospektas, kuris paskelbus su atitinkamos obligacijų dalies galutinėmis sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais galės būti gaunami iš Bendrovės interneto svetainės (www.auga.lt), taip pat jie bus paskelbti www.crib.lt, www.nasdaqbaltic.com, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl. Papildomai, išimtinai informaciniais tikslais, Prospektas, galutinės atitinkamos dalies obligacijų sąlygos ir kiti susiję dokumentai bus paskelbti Pasaulinio siūlymo organizatoriaus AS LHV Pank interneto svetainėje (www.lhv.ee).

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktinų obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Bendrovės obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.

Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės obligacijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje pagal Reglamentą 2017/1129.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.