„AUGA group“ paskelbė audituotus 2020 metų rezultatus ir Tvaraus verslo ataskaitą

Didžiausia vertikaliai integruota ekologiško maisto bendrovė Europoje „AUGA group“ paskelbė konsoliduotąjį metinį pranešimą. Bendrovė, kartu su audituotų finansinių rezultatų apžvalga, išleido ir Tvaraus verslo ataskaitą, pristatydama pagrindinius bendrovės pasiekimus aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei tvaraus valdymo srityse.

„Nepaisant to, kad 2020 m. buvo nepaprasti visame pasaulyje, iššūkiai, kurių negalėjome numatyti nesutrukdė „AUGA group“ pasiekti gerus finansinius rezultatus ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityse. Grupės įmonės aktyviai dirba, siekdamos įgyvendinti naujoje strategijoje išsikeltus tikslus verslo segmentų efektyvumui didinti. Tikimės, kad mokslo ir tiriamoji veikla, kurią vystome jau kelerius metus, leis įdiegti naujas technologijas gamyboje, kurios sumažins grupės veikloje generuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Būtent inovacijų pagalba ateityje mes galėsime vartotojams pasiūlyti ekologišką maistą be kainos gamtai“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Konsoliduotąjį metinį pranešimą sudaro bendra informacija apie bendrovę: veiklos pobūdžio aprašymas, strategija ir vertybės, taip pat valdymo struktūra, personalo ir atlygio politika. Konsoliduotame metiniame pranešime yra atskleidžiami atnaujinti verslo segmentų ir bendri finansiniai duomenys, po atlikto nepriklausomų auditorių „PwC Lietuva“ vertinimo.

Audituoti grupės įmonių finansiniai rezultatai iš esmės atitinka preliminarius, skelbtus 2021 m. vasario 26 d. Po atlikto audito, grupės grynasis pelnas padidėjo iki 1,79 mln. Eur nuo anksčiau skelbto 0,89 mln. Eur. Didžiausią įtaką šiam pokyčiui lėmė investicijos į asocijuotą įmonę Grybai LT, KB perkainojimo.

Tvaraus verslo ataskaita, kuri apima visų grupės įmonių veiklą laikotarpyje nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra pirmą kartą integruota į visą bendrovės konsoliduotąjį metinį pranešimą. Pasiekti rezultatai ataskaitoje yra aprašomi remiantis dviem tarptautiniais tvarumo standartais: Visuotinės ataskaitos teikimo iniciatyvos „GRI“ (angl. Global Reporting Initiative) ir „Nasdaq“ ASV atskleidimo gaires Šiaurės ir Baltijos rinkose listinguojamoms bendrovėms.

Ataskaitiniu laikotarpiu grupės įmonėms pavyko sumažinti savo veikloje generuojamas emisijas – 2020 m. jos siekė 68 133 t CO2 ekv., kai 2019 m. buvo 72 820 t CO2 ekv. Mažesnį grupės CO2 pėdsaką lėmė sumažėjęs mėšlo kiekis, kuris buvo naudojamas tręšti dirvožemį ir mažesni pasėlių likučiai dėl pasikeitusių pasėlių plotų proporcijų. Bendrovėje vystomų technologinių projektų poveikis emisijoms bus matomas dar tik ateityje. Tais pačiai metais įmonių grupėje buvo pilnai įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema.

Socialinės atsakomybės srityje bendrovė skyrė didelį dėmesį darbuotojų sveikatai ir saugumui darbe užtikrinti – buvo išplėstos papildomo sveikatos draudimo suteikiamos naudos, perorganizuota ūkiuose ir biuruose dirbančių darbuotojų veikla, tęsiama darbuotojų skatinimo akcijų opcionais programa.

Tvaraus valdymo principai ir toliau buvo aktyviai taikomi grupės įmonėse. Bendrovė skyrė didelį dėmesį ryšių su investuotojais palaikymui, bendrovės politikų įgyvendinimui. „AUGA group“ veiklos rezultatus vertino trys nepriklausomos analitikų bendrovės: „Wood & Company”, „Enlight Research“, LHV bankas.

„AUGA group“ paskelbta Tvaraus verslo ataskaita bendrovei jau yra ketvirtoji.

Konsoliduotąjį metinį pranešimą kartu su finansiniais rezultatais, auditorių išvadomis ir Tvaraus verslo ataskaita, galima rasti čia.