„AUGA group“ 2024 m. EBITDA prognozė

2023 m. gruodžio 7 d. „AUGA group“ atskleidė preliminarią EBITDA prognozę 2024 m. „AUGA group“  istoriniai duomenys pateikiami čia.

2023 m. trečiame ketvirtyje „AUGA group“ įgyvendino strateginius savo veiklos pakeitimus, kurie turės didelę įtaką „AUGA group“  finansiniams rezultatams ateityje. Kaip jau buvo skelbta anksčiau, „AUGA group“ priėmė sprendimą diversifikuoti augalininkystės veiklą ir 1/3 dalį savo ekologinių žemių konvertuoti į regeneracinę konvencinę žemdirbystę, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos dinamikos, kadangi dėl sumažėjusios vartotojų paklausos ir ekologiškų žaliavų pertekliaus rinkoje stipriai krito ekologiškų produktų kainos. Toks sprendimas taip pat padės geriau prisitaikyti prie klimato sąlygų, kadangi sėjomainoje auginamos žieminės kultūros yra atsparesnės klimato įtakai.

Apskritai žemės ūkio veiklos rezultatus sunku prognozuoti dėl nepastovių oro sąlygų ir kintančių produktų kainų. Atsižvelgdama į tai, kad pakeistas „AUGA group“ verslo modelis dar labiau apsunkina būsimų rezultatų interpretavimą, „AUGA group“ nusprendė pateikti pirminę 2024 m. EBITDA prognozę su pagrindinėmis prielaidomis, kuriomis remiantis prognozuojamas bendrasis pelnas pagal segmentus ir bendras EBITDA rodiklis. Tokiu sprendimu siekiama didesnio skaidrumo ir investuotojų informavimo, kad jie galėtų geriau suprasti numatomus finansinius rezultatus.

„AUGA group“ vertina, kad jos visų metų EBITDA (skaičiuota pagal formulę, paskelbtą „AUGA group“ Metinėse finansinėse ataskaitose) 2024 m. gali siekti 23,3 mln. Eur:

mln. Eur
Augalininkystės bendrasis pelnas 14,7
Pienininkystės bendrasis pelnas 2,0
Grybų auginimo bendrasis pelnas 2,2
Galutiniam vartotojui skirtų produktų bendrasis pelnas 0,5
Biometano bendrasis pelnas 2,0
Nusidėvėjimo sąnaudos 13,8
Veiklos sąnaudos -12,0
2024 m. EBITDA prognozė 23,3

 

Prognozė buvo sudaryta remiantis šiomis svarbiausiomis prielaidomis:

  • Augalininkystė: „AUGA group“ konvertavo 15 500 ha ekologinio žemės ūkio ploto į konvencinę žemdirbystę (2023 m. lapkričio mėn. pabaigoje buvo pasėtos šios kultūros: 6 700 ha konvencinių žieminių kviečių su prognozuojamu derliumi 6,7 t/ha ir MATIF kaina 236,25 Eur/t (2024 m. rugsėjo mėn.), 4 700 ha konvencinių rapsų su prognozuojamu derliumi 3,5 t/ha ir MATIF kaina 442,75 Eur/t (2024 m. rugpjūčio mėn.). Tuo metu 22 700 ha žemės bus toliau dirbama ekologinės žemdirbystės būdu (2023 m. lapkričio mėn. pabaigoje buvo pasėta 4 400 ha ekologinių žieminių kviečių su prognozuojamu derliumi 4,2 t/ha ir kaina 260 Eur/ha).
  • Pienininkystė: „AUGA group“ planuoja, kad melžiamų karvių skaičius, primilžis ir bendras pieno gamybos kiekis liks toks pat (25 500 t), o vidutinė kaina 480 Eur/t.
  • Grybų auginimas: prognozuojama, kad kainos ir derliai liks tokie patys kaip 2023 m ir kaštai bus suvaldyti tame pačiame lygyje.
  • Biometanas: remiantis dabartine kainų lygio situacija, „AUGA group“ tikisi veikti 2/3 savo gamybos pajėgumu.
  • Planuojamos žemės ūkio subsidijos: 13,4 mln. Eur.
  • Nusidėvėjimo sąnaudos planuojamos panašiame lygyje, kaip ankstesniais metais.
  • Veiklos sąnaudos pagrįstos istorinėmis „AUGA group“ veiklos prielaidomis su koregavimais, susijusiais su išlaidų lygio pokyčiais ir bendru verslo modeliu.

 

*SVARBI INFORMACIJA

Ši informacija nėra audituota ar peržiūrėta nepriklausomų trečiųjų šalių ir turėtų būti vertinama kaip preliminari ir galinti keistis.

Ši informacija pateikiama dėl ateities, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie ir išsakytus lūkesčius dėl numatomų finansinių ir veiklos rezultatų. Šie teiginiai yra grįsti dabartine vadovybės nuomone, lūkesčiais, prielaidomis bei informacija prieinama šio pranešimo skelbimo dieną, taip pat informacija, kuri buvo tuo metu prieinama vadovybei. Čia pateikiami teiginiai, išskyrus istorinius teiginius, susiję su „AUGA group“. Žodžiai, tokie kaip „prognozė“, „tikėtis“, „ketinti“, „planuoti“, „bus“, „gali“, „turėtų“, „tęsti“, „numatyti“ ar jų variacijos, taip pat kiti teiginiai dėl būsimų įvykių ar perspektyvų, kurie nėra susiję su istoriniais duomenimis, yra prognoziniai teiginiai. „AUGA group“ šiuos prognozinius teiginius grindė dabartine savo nuomone. Ši nuomonė apima daugybę rizikų ir neapibrėžtumų, kurie nėra „AUGA group“ kontrolėje ar kuriuos sudėtinga numatyti, ir dėl kurių faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo prognozuojamų ir nuo ankstesnių „AUGA group“ veiklos rezultatų. Prognoziniuose teiginiuose atspindėti vertinimai ir prognozės gali pasirodyti klaidingi, o faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinius ir reguliacinius veiksnius, geopolitinę įtampą, ekonominę aplinką, situaciją pramonėje, žaliavų ir rinkos kainą, aplinkosaugos veiksnius, finansinių bei gamybos pajėgumų plėtrą ir valdymo rizikas. Dėl to neturėtumėte pasikliauti šiais prognoziniais teiginiais.

„AUGA group“ jos partneriai, vadovai, darbuotojai ar atstovai neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl prognozių pateiktų šiame dokumente naudojimo. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymas, „AUGA group“ neprivalo ir nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokią šiame pranešime pateiktą prognozę dėl atsiradusios naujos informacijos, ateities įvykių ar pan.